هواپو : بستری برای افزایش آگاهی های زیست محیطی جامعه به منظور دستیابی به هوایی بهتر

سایت های پیشنهادی

·       سازمان حفاظت محیط زیست                                   http://www.doe.ir

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران                  https://rpc.tehran.ir

·       شرکت کنترل کیفیت هوا                                http://airnow.tehran.ir

·       مرکز پژوهش های مجلس                                       https://rc.majlis.ir     

·       سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا)  http://www.satba.gov.ir            

·       سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا                     https://www.epa.gov

·       سازمان بهداشت جهانی                                     https://www.who.int