تغذیه در شرایط آلودگی هوا​

تغذیه در شرایط آلودگی هوا هوای آلوده حاوی ترکیباتی اکسید کننده و سمی است و بدن همواره به ذراتی که در هوای آلوده وجود دارد واکنش التهابی نشان می‌دهد اما در برخی مواد غذایی ترکیبات بنام آنتی‌اکسیدان وجود دارد که به طور مؤثری از بروز التهابات جلوگیری کرده و موجب غیرفعال شدن رادیکال‌های آزاد موجود …

تغذیه در شرایط آلودگی هوا​ ادامه »