هواپو : بستری برای افزایش آگاهی های زیست محیطی جامعه به منظور دستیابی به هوایی بهتر

اثرات آلودگی هوا بر محیط زیست

اثرات آلودگی هوا بر تغییرات اقلیم 1
اثرات آلودگی هوا بر تغییرات اقلیم
اثرات آلودگی هوا بر تغییرات اقلیم 2

بر اساس مطالعات سازمان بهداشت جهانی تغییرات آب و هوایی جز مهمترین معضلاتی است که برروی اساسی ترین مولفه های بهداشت جوامع یعنی آب، غذا و هوا تاثیر مستقیم دارد. تغییرات اقلیمی سبب  افزایش ریسک بر سلامتی انسان ها و نیز بر سیستم های بهداشتی می شود که در صدد حفظ ایمنی و بهبود جوامع هستند. بزرگترین ریسک در جوامعی خواهد بود که تحت تاثیر بیماری های مرتبط با اقلیم هستند.

اثرات بهداشتی مستقیم و غیر مستقیم مرتبط با تغییرات اقلیمی در اثر افزایش دما، تغییر الگوی بارش ها مانند افزایش شدت و فراوانی وقایع آب و هوایی رخ می دهد. اثرات بهداشتی مستقیم از خطراتی مانند گرما، خشکسالی و طوفان ناشی می شود در حالی که اثرات غیر مستقیم به دلیل مواجهه با ناقلین بیماری ها، آلودگی هوا و آلودگی آب ناشی می شود.

افزایش سطح دی اکسیدکربن که خود مرتبط با تغییرات اقلیمی است، می تواند سبب کاهش سطح مواد مغذی در محصولات غذایی اصلی شود. این پدیده می تواند سبب  عدم امنیت غذایی در میان  برخی جمعیت ها، خصوصا در جوامع در حال توسعه گردد.

تغییرات آب و هوا بر عوامل اجتماعی و محیطی موثر بر سلامت مانند  هوای پاک ، آب آشامیدنی سالم ، غذای کافی تأثیر می گذارد

پیش بینی می شود که طی بازه زمانی سالهای ۲۰۳۰ و ۲۰۵۰ ، تغییرات آب و هوایی باعث تقریباً ۲۵۰ هزار کشته اضافی در هر سال  ناشی از سوء تغذیه ، مالاریا ، اسهال و استرس گرمایی خواهد شد.

کاهش انتشار گازهای گلخانه ای از طریق بهبود سیستم های حمل و نقل ، تغذیه  و انرژی مصرفی می تواند منجر به بهبود سلامتی بویژه از طریق کاهش آلودگی هوا شود.

دانلود :