هواپو : بستری برای افزایش آگاهی های زیست محیطی جامعه به منظور دستیابی به هوایی بهتر

اهمیت هوا

نفس کشیدن و زندگی انسان، تحت تاثیر مستقیم کیفیت هواست.در این مقاله به اهمیت هوای سالم و علت های آلودگی هوا میپردازیم.
اهمیت هوا 1 جدید

هوا یکی از پنج عنصر ضروری (هوا، آب، غذا، گرما و نور) برای ادامه حیات انسان است. هر فرد روزانه نزدیک ۲۲۰۰۰ بار تنفس می‌کند و تقریباً به ۱۵ کیلوگرم هوا در روز نیاز دارد. معمولاً انسان می‌تواند به مدت ۵ هفته بدون غذا و مدت ۵ روز بدون آب زنده بماند، اما نمی‌تواند بدون هوا حتی ۵  دقیقه زنده بماند.