هواپو : بستری برای افزایش آگاهی های زیست محیطی جامعه به منظور دستیابی به هوایی بهتر

ترکیب جو

ترکیب جو جدید

جو زمین مخلوطی گازی در اطراف کره ی زمین است که تا ارتفاع هزاران کیلومتر اطراف آن پراکنده شده است. این مخلوط دارای ترکیب نسبتاً پایدار و ثابتی است که در نزدیکی سطح زمین و محل زندگی ما انسان ها، تغییرات اجزای آن در حالت طبیعی بسیار کم و در حد چند هزارم درصد می باشد. تنها استثنای مربوط به این امر، بخار آب است که دامنه تغییرات آن از تقریباً صفر تا چهار درصد حجمی هوا می رسد. جدول شماره(۱) ترکیب عناصر اصلی هوای خشک در سطح دریا را نشان می دهد. نیتروژن و اکسیژن به تنهایی بیش از ۹۹% حجم هوا را به خود اختصاص داده اند. گاز بسیار مهم و حیاتی دی اکسید کربن که کاهش یا افزایش آن، حیات در کره ی زمین را تهدید می کند، تنها حدود ۰٫۰۳% از حجم هوا را تشکیل می دهد. گازهای دیگری نیز به مقدار اندک و متغیری در جو وجود دارند که هیدروکربن های مختلف، ازن، منواکسیدکربن، اکسیدهای نیتروژن، هیدروژن، آمونیاک، پراکسید هیدروژن، هالوژن ها،  رادون، دی اکسیدگوگرد، سولفید هیدروژن، سولفیدهای آلی و مرکاپتان ها از آن جمله اند. جدول شماره (۲) نیز مقایسه ترکیب هوای پاک و آلوده را نشان می دهد.

جدول شماره(۱) : ترکیب طبیعی جو زمین بر فراز اقیانوس و نزدیکی قطب جنوب

نام ترکیبدرصد حجمیغلظت(ppm)
نیتروژن۷۸٫۰۴۷۸۰۴۰۰
اکسیژن۲۰٫۹۴۶۲۰۹۴۶۰
آرگون۰٫۹۳۴۹۳۴۰
دی اکسید کربن۰٫۰۳۲۱۳۲۱
نئون۰٫۰۰۱۸۲۱۸
هلیم۰٫۰۰۰۵۲۵٫۲
متان۰٫۰۰۰۱۲۵۱٫۲
کریپتون۰٫۰۰۰۱۱۱٫۱
منو اکسید ازت۰٫۰۰۰۰۲۵۰٫۲
هیدروژن۰٫۰۰۰۰۵۰٫۵
منواکسید کربن۰٫۰۰۰۰۱۰٫۱
گزنون۰٫۰۰۰۰۰۸۷۰٫۰۸
دی اکسید ازت۰٫۰۰۰۰۰۰۱۰٫۰۰۱
دی اکسید گوگرد۰٫۰۰۰۰۰۰۰۲۰٫۰۰۰۲

 

جدول شماره (۲) : مقایسه ترکیب هوای پاک و آلوده

آلایندههوای پاک (ppm)هوای آلوده (ppm)
دی اکسید گوگرد۰٫۰۱– ۰٫۰۰۱۰٫۲-۲
دی‌اکسید کربن۳۱۰-۳۳۰۳۵۰-۷۰۰
منواکسید گربن۱ >۵-۲۰۰
اکسیدهای نیتروژن۰٫۰۱– ۰٫۰۰۱۰٫۰۱-۰٫۵
هیدروکربن ها۱ >۱-۲۰
ذرات معلق (µg/m۳)۱۰-۲۰۷۰-۷۰۰