هواپو : بستری برای افزایش آگاهی های زیست محیطی جامعه به منظور دستیابی به هوایی بهتر

منابع آلوده کننده هوا

منابع آلوده کننده هوا1
منابع آلوده کننده هوا 2jpg
منابع آلوده کننده هوا 3
منابع آلوده کننده هوا4
منابع آلوده کننده هوا5

ـ منابع‌طبیعی : شامل طوفان‌های گرد و غبار، طوفان‌های شن، آتش‌سوزی جنگل ها و مراتع، آتشفشان‌ها و هواویزهای دریایی می‌باشد.

ـ منابع انسان‌ساخت شامل:

‌الف) منابع‌متحرک: هرگونه منبعی از قبیل وسایل نقلیه موتوری و غیرموتوری که در اثر حرکت، ایجاد آلودگی می‌کند.
ب) منابع‌ثابت: هرگونه منبعی از قبیل صنایع، عملیات معدنی، کشاورزی، بخش‌های خدماتی، تجاری، اداری و خانگی که در محلی ثابت سبب انتشار آلاینده‌ها می‌شود.