هواپو : بستری برای افزایش آگاهی های زیست محیطی جامعه به منظور دستیابی به هوایی بهتر

کیفیت زندگی

کیفیت زندگی

گروه موسسه ملی سلامت عمومی و محیط زیست هلند مدعی است که کیفیت زندگی عبارت است از مسائل عینی همراه با تجهیزات غیرمادی زندگی که به نحوی مطابق با ادراکات شخص در مورد سلامت، محیط زندگی، کار، خانواده و … تعیین شده است. به هر ترتیب کیفیت زندگی مفهوم گسترده ای است که دارای معانی گوناگون برای افراد و گروه های مختلف است. برخی آن را به عنوان قابلیت زیست پذیری یک ناحیه، برخی دیگر به عنوان سنجه هایی برای میزان جذابیت و برخی به عنوان رفاه عمومی، بهزیســتی اجتماعی، شادکامی، رضایت مندی و غیره تفسیر کرده اند. همچنین کیفیت زندگی ممکن اســت احســاس خوب بودن از ترکیبی از عوامل مرتبط با حس مکان یا هویت مکان از قبیل خوانایی، خاطره جمعی و حس تعلق تاریخی باشد. چیزی که در این جا بسیار اهمیت دارد، ارتباط مســتقیم عاطفی ما با محیط ســاخته شــده اطراف است، به عبارت دیگر احســاس ما یا واکنش احساســی بین مــا و فرم محیط و اجزای اصلی آن اســت. همچنین ســازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی را در حوزه های اجتماعی، روانی و فیزیکی می داند و آن را این گونه تعریف می کند:کیفیت زندگی، ادراک فــرد از موقعیــت زندگی خــود در چارچــوب نظام های فرهنگی و ارزشی است که در آن زندگی می کند و با اهداف، معیارها و دغدغه های او رابطه دارد. این امر بسیار گسترده است و به شیوه های پیچیده، تحت تاثیر سلامت فیزیکی، حالت روانی و میزان استقلال و روابط او با جنبه های مهم محیط وی قرار دارد.
نتایج ســنجش کیفیت زندگی در نواحی شهر تهران نشان می دهدکــه مهمتریــن عوامــل تاثیــر گــذار در زندگی شــهروندان تهرانــی را ۱۹ عامل تشکیل می دهند که به ترتیب اهمیت عبارتنــد از: «عملکرد نماینــدگان مردم و نهادهــای اداری»،«وضعیت آزادی اجتماعی»،«وضعیــت مســکن»،«وضعیت اقتصادی و اشــتغال»،«دسترســی به کاربری های تفریحــی و ورزشــی محلــه»،«وضعیــت تأسیســات شهری»،«وضعیت بهداشت و درمان»،«کیفیت زندگی خانوادگی»،«وضعیت امنیت»،«دسترســی به کاربری های تجاری و فرهنگی»،«کیفیت شــبکه معابر»،«وضعیت حمل ونقــل عمومی»،«وضعیت پاکیزگی محیط زیست»،«وضعیت آموزش»،«وضعیت آلاینده های زیست محیطی»،«کیفیــت خدمــات مبادله ای»،«وضعیت تعلق خاطر»،«هزینه مســکن» و «وضعیت ایمنی». همچنین نتایج این تحقیــق نشــان می دهــد که ممکن اســت نتایج اقدامــات مدیریت شــهری و ســایر ســازمانهای مرتبط در زمینه خدمات عمومی منجر بــه افزایــش رضایت منــدی نگــردد. بــه عنــوان مثــال نواحــی واقع در پهنه های جنوب شــرقی تهران با وجــود کمبود برخــی خدمات، از نظر ذهنی رضایت مندی مناســبی در برخی عوامل نشــان می دهند ولــی برخــی از نواحــی شــمالی تهــران علیرغــم مطلوبیــت داده های عینی، از نظر عوامل ذهنی، نمایان گر سطح پایینی از کیفیت زندگی هســتند. به طور کلی، بر اساس نتایج سنجش کیفیــت زندگی و امتیاز عوامل اســتخراجی ، می توان گفت مهمترین اقدامات آتی در زمینه زیست پذیری شهر باید در جهت بهبود حکمروایی شهری، بهبود وضعیت مسکن، بهبود وضعیت اشتغال و بهبود دسترسی به خدمات عمومی صورت گیرد.
برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه ذیل مراجعه فرمایید :


https://jfaup.ut.ac.ir/article_55385_6fc4c29cbb4f21cd68ba0010fb7bec02.pdf