هواپو : بستری برای افزایش آگاهی های زیست محیطی جامعه به منظور دستیابی به هوایی بهتر

سالن های مو

چندین فعالیت در سالن های مو انجام می شود که می تواند باعث کاهش IAQ شود. رنگ کردن، خشک کردن و سایر فعالیت های مربوط به مراقبت از مو شامل استفاده از مواد شیمیایی مختلفی است که می توانند مقادیر زیادی از ترکیبات ارگانیک از جمله الکل، گلیکول ها، آلدهیدها و آمین ها را آزاد کنند. برخی از این مواد شیمیایی (به عنوان مثال فرمالدئید، آمونیاک، بنزن دی آمین ها، پارابن) به عنوان حساسیت زا یا بالقوه سرطان زا شناخته شده اند. غالب ترکیبات آلی فرار موجود در سالن های مو آروماتیک ها هستند (به عنوان مثال تولوئن، زایلن)، استرها، کتون ها و ترپن ها (مانند پینن، لیمونن) هستند. مواجهه با این ترکیبات موجب بیماری های تنفسی، سوزش چشم و اختلالات تولید مثلی می شود. به عنوان مثال در مطالعه ای در ۵۰ سالن مو در پرتغال متوسط غلظت کل ترکیبات آلی فرار ۴/۱ میلی گرم بر مترمکعب مشاهده شده است که به طرز قابل توجهی بالاتر از غلظت مرجع ۶/۰ میلی گرم در مترمکعب در کشور پرتغال است. در توکیو (ژاپن) غلظت آمونیاک از ۱۵/۰ تا ۸۷/۰ میلی گرم بر مترمکعب در طول فر کردن شیمیایی مو (Perming) که بیشتر مربوط به مواد بوده است، زیرا در این روش از محصولی حاوی اسید تیوگلیکولیک به عنوان نمک آمونیوم استفاده می شود مشاهده شده است. میانگین غلظت آمونیاک ppm 3/2 در ۵۰ سالن مو در پرتغال که قبلاً ذکر شد، گزارش شده است، که بسیار پایین تر از مقدار مرجع توصیه شده ppm 20 بوده اگرچه دو تا از سالن ها غلظت های بالاتر از حد مجاز را گزارش دادند. البته در صورت تهویه مناسب (ترجیحاً مکانیکی) مواجهه مشتری و پرسنل آرایشگاه با این مواد شیمیایی در سالن های مو کاهش خواهد یافت.