هواپو : بستری برای افزایش آگاهی های زیست محیطی جامعه به منظور دستیابی به هوایی بهتر

شرح وظایف متولیان امر

بر اساس قانون هوای پاک و آیین نامه های اجرایی آن، تصویب نامه در خصوص الزام دستگاه های اجرایی برای مقابله مؤثر با آلودگی هوا و نیز تصویب نامه درخصوص تشکیل کارگروهی بر اجرای برنامه جامع کاهش آلودگی هوای کلان شهرها، شرح وظایف بخش های مختلف حاکمیتی، وزارت خانه ها و سازمان های مختلف دولت و … در قبال آلودگی هوا در فایل های دانلود ارایه شده است. همچنین در برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران، شرح وظایف شهرداری در حوزه های محیط زیست و انرژی و نیز حمل و نقل و ترافیک مشخص گردیده که در فایل های دانلود قابل مشاهده است.

دانلود :