هواپو : بستری برای افزایش آگاهی های زیست محیطی جامعه به منظور دستیابی به هوایی بهتر

سهم منابع در تولید ذرات معلق

منابع متحرک عامل ۶۰ درصد ذرات معلق و منابع ساکن (ثابت) عامل حدود ۴۰ درصد انتشار ذرات معلق در هوای تهران هستند.

نکته : در این محاسبات سهم منابع طبیعی ذرات معلق هوا مانند طوفان های گرد و غبار و ذرات ثانویه، که در هوا تشکیل می شوند داده نشده است.