هواپو : بستری برای افزایش آگاهی های زیست محیطی جامعه به منظور دستیابی به هوایی بهتر

شاخص های کیفیت هوا و نحوه محاسبه آن

شاخص کیفیت هوا یک ابزار کلیدی جهت آگاهی از کیفیت هوا، نحوۀ اثر آلودگی هوا بر سلامت و روش های محافظتی در برابر آلودگی هوا است. به طور کلی AQI شاخصی جهت گزارش روزانه کیفیت هوا است. این شاخص مردم را از کیفیت هوا )پاک بودن یا آلوده بودن آن) آگاه می سازد و اثرات سلامتی مرتبط با آن را ارائه می کند.  به عبارت دیگر این
شاخص
به اثرات سلامتی ناشی از مواجهه با هوای آلوده )ناسالم( می پردازد.  شاخص کیفیت هوا (AQI) برای پنج آلاینده اصلی هوا یعنی ذرات معلق، دی اکسید نیتروژن، ازن سطح زمین، منوکسیدکربن و دی اکسیدگوگرد محاسبه می شود.

به منظور محاسبه شاخص AQI ، داده های خام حاصل از سنجش آلاینده های مختلف هوا مربوط به هر ایستگاه با استفاده
از فرمول مربوطه، به مقادیر
AQI جداگانه برای هر آلاینده تبدیل می شود سپس بالاترین مقدار  AQI
محاسبه شده در هر ایستگاه به عنوان مقدار
AQI آن
ایستگاه گزارش می شود.
.

پس از آن که بالاترین مقادیر AQI
برای
هر ایستگاه محاسبه گردید می بایست بالاترین مقادیر AQI
تمامی
ایستگاه های سطح شهر با همدیگر مقایسه شود و بالاترین مقدار  AQI در بین تمامی ایستگاه ها به عنوان مقدار AQI آن شهر گزارش شود.

 

نکته حائز اهمیت این است که بر اساس این دستورالعمل، بالاترین AQI در بین تمامی
ایستگاه ها باید به عنوان
AQI شهر گزارش شود که
در حال حاضر ظاهراً با روش میانگین گیری از
AQI
ایستگاه های شهر،
AQI محاسبه و اعلام می شود.

فایل محاسبه، تعیین و اعلام شاخص کیفیت هوا که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه گردیده و مبنای محاسبه و اعلام وضعیت کیفیت هوا می باشد در ذیل قابل دانلود است.

دانلود :

راهنمای محاسبه، تعیین و اعلام شاخص کیفیت هوا