هواپو : بستری برای افزایش آگاهی های زیست محیطی جامعه به منظور دستیابی به هوایی بهتر

نحوه ی اطلاع از غلظت آلاینده های در هوا

اطلاع از غلظت آلاینده ها در هوای آزاد به دو روش امکان پذیر است :

۱- اندازه گیری مستقیم غلظت آلاینده ها در هوا با استفاده از دستگاه ها و تجهیزات اندازه گیری

۲ استفاده از نرم افزار های مدل سازی برای برآورد غلظت آلاینده ها در هوا

در جدول ۱ دو روش فوق با یکدیگر مقایسه شده و مزایا و معایب هر روش مشخص گردیده است.

جدول شماره (۱)  : مقایسه اندازه گیری کیفیت هوا و نتایج حاصله از مدل سازی انتشار آلاینده ها به عنوان دو روش تعیین کیفیت هوا

مأموریت

کاربرد روش

اندازه گیری

مدل سازی

تعیین غلظت واقعی آلاینده ها

بالا

پایین a

سیستم های هشدار دهنده

بالا

پایین

تعیین غلظت آلاینده ها در بازه های زمانی

بالا

بالا

تعیین غلظت آلاینده ها در مقیاس مکانیb

پایین

بالا

تعیین غلظت آلاینده ها در آینده

پایین

بالا

تعیین سهم منابع در تولید آلاینده ها

پایین

بالا

a : نتایج حاصله از اجرای مدل ها همیشه باید با مقادیر اندازه گیری شده آلاینده ها در ایستگاه ها مقایسه شوند تا مشخص گردد که خروجی مدل قابل اعتماد بوده و اطلاعات ورودی به مدل نیز صحیح است.
b: افزایش تعداد ایستگاه های سنجش و یا نمونه برداری آلاینده های هوا می تواند به بهبود وضعیت دسترسی به اطلاعات دقیق تری از نحوه پراکنش مکانی آلاینده ها و پوشش کاملتر شبکه سنجش منجر شود.

 

چنانکه در جدول شماره (۱) مشهود است به منظور دسترسی به اطلاعات واقعی غلظت آلاینده ها در هوا، دقت روش اندازه گیری مستقیم، بالا و دقت روش مدل سازی پایین است و در توضیحات ذیل جدول نیز قید گردیده که نتایج حاصله از اجرای مدل ها همیشه باید با مقادیر اندازه گیری شده آلاینده ها در ایستگاه ها مقایسه شوند تا مشخص گردد که خروجی مدل قابل اعتماد بوده و اطلاعات ورودی به مدل نیز صحیح است و از طرف دیگر افزایش تعداد ایستگاه های سنجش و یا نمونه برداری آلاینده های هوا می تواند به بهبود وضعیت دسترسی به اطلاعات دقیق تری از نحوه پراکنش مکانی آلاینده ها و پوشش کامل تر شبکه سنجش منجر شود.

شکل شماره (۱) نیز جایگاه اندازه گیری از آلاینده های هوا در مدیریت کیفیت هوا را نشان می دهد. همان گونه که در این چرخه مشخص می باشد اتخاذ سیاست ها و ارائه راه کارهای لازم و کارشناسانه به منظور کنترل و کاهش آلاینده های هوا در گرو شناخت و فهم درست از وضعیت آلودگی هواست که بر اساس توصیه سازمان بهداشت جهانی این مهم از طریق اندازه گیری آلاینده ها در هوا، تهیه فهرست انتشار از منابع آلاینده و ارزیابی منابع و اثرات آنها محقق می گردد.

با عنایت به توضیحات فوق اهمیت موضوع اندازه گیری از آلاینده های هوا به منظور دستیابی به غلظت واقعی آلاینده ها روشن می گردد.

در حال حاضر شرکت کنترل کیفیت هوا (وابسته به شهرداری تهران) با دارا بودن ۲۰ ایستگاه فعال و سازمان حفاظت محیط زیست با دارا بودن تعداد ۱۵
ایستگاه فعال به اندازه گیری آلاینده های هوا در شهر تهران می پردازند. هر یک از دو سازمان فوق بسته به امکانات و توانمندی ها و مقدورات خود، بعلت
مشکلات موجود در امر مکان یابی ایستگاه ها ( نیاز به خط تلفن، مکان مناسب، نگهبان برای حفاظت از دستگاه ها و …) ناچار به انتخاب برخی مکان ها در
نقاطی با دسترسی به امکانات اولیه برای نصب ایستگاه بوده و لذا انتخاب شبکه پایش، نوع ایستگاه ها، مقیاس اندازه گیری هر ایستگاه و مکان یابی ایستگاه
(در برخی موارد) به درستی انجام نگردیده است.

بنابراین، نظر به اهمیت موضوع اندازه گیری صحیح و دقیق غلظت آلاینده های هوا و به منظور جلوگیری از اتلاف سرمایه های ملی، طراحی شبکه پایش کیفیت هوا با اهداف دسترسی به اطلاعات دقیقی از نوع، میزان و سرنوشت آلاینده های موجود در هوا در محدوده مورد مطالعه و در بازه های زمانی مختلف برای مقایسه با استانداردهای موجود، اطلاع رسانی به موقع به مردم در خصوص کیفیت هوا، انجام تحقیقات علمی، دسترسی به اطلاعات مورد نیاز برای مدل سازی کیفیت هوا و پیش بینی وضعیت آینده، فراهم نمودن اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیرندگان و سیاست گذاران، ارزیابی تصمیمات و راه کارهای متخذه در راستای کاهش آلودگی هوا و… اقدامی بنیادی قبل از انجام هرگونه مطالعه و تحقیق پیرامون موضوع آلودگی هوا و اثرات زیانبار آن بر سلامت انسان ها و محیط زیست می باشد. بدیهی است بدون دسترسی به اطلاعات صحیح و دقیق از وضعیت آلودگی هوا، انجام هرگونه مطالعه علمی و ارزیابی راه کارهای بکارگرفته شده یا پیشنهادی در راستای کاهش آلودگی هوا از صحت و دقت کافی برخوردار نبوده و ممکن است نتایج حاصله، منجر به اتخاذ تصمیمات غیر کارشناسی در این راستا گردد.

با توجه به گستردگی موضوع طراحی شبکه پایش کیفیت هوا در هوای آزاد، متن مورد نیاز در قسمت دانلود بارگزاری شده است.

دانلود :

طراحی شبکه پایش کیفیت هوا در کلان شهرها

جانمایی ایستگاه های سنجش کیفیت هوای شهر مشهد با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره