هواپو : بستری برای افزایش آگاهی های زیست محیطی جامعه به منظور دستیابی به هوایی بهتر

برنامه و راهکار ها

راهکار ها و پیشنهادات

راهکار ها و پیشنهادات مطالعات بسیار زیادی تاکنون در خصوص کیفیت هوای آزاد شهر تهران (بررسی تغییرات زمانی ـ مکانی)، اثرات بهداشتی ـ اقتصادی آنها،

تجربیات جهانی

تجربیات جهانی چند پیشنهاد جهت استفاده از تجربیات و راهکارهای انجام شده در شهرهای مختلف جهان، برای کنترل و کاهش آلودگی هوای شهر تهران مکزیکوسیتی: