هواپو : بستری برای افزایش آگاهی های زیست محیطی جامعه به منظور دستیابی به هوایی بهتر

اثرات آلودگی هوا

اثرات آلودگی هوا بر محیط زیست

اثرات آلودگی هوا بر محیط زیست بر اساس مطالعات سازمان بهداشت جهانی تغییرات آب و هوایی جز مهمترین معضلاتی است که برروی اساسی ترین مولفه

اثرات اقتصادی آلودگی هوا

اثرات اقتصادی آلایندگی هوا آلودگی هوا به دلیل ایجاد بیماری در انسان ممکن است پیامد های زیانباری برای اقتصاد جهان داشته باشد. سازمان جهانی بهداشت

اثرات بهداشتی آلاینده بر سلامت

اثرات بهداشتی آلاینده های هوا بر سلامت اثرات بهداشتی آلودگی هوا : بنا بر پژوهشی که توسط محققان دانشگاه کالیفرنیا در سانفرانسیسکو انجام گرفته، آلودگی