هواپو : بستری برای افزایش آگاهی های زیست محیطی جامعه به منظور دستیابی به هوایی بهتر

قوانین و استاندارد ها

شرح وظایف متولیان امر

شرح وظایف متولیان امر بر اساس قانون هوای پاک و آیین نامه های اجرایی آن، تصویب نامه در خصوص الزام دستگاه های اجرایی برای مقابله

قوانین و مقررات

قوانین در این بخش ، قوانین و مقررات مربوط به آلودگی هوا در محیط های باز گردآوری گردیده که می توانید به ترتیب مطالب دانلود

استاندارد ها

استاندارد ها استاندارد هوای پاک ایران در آدرس ذیل قابل مشاهده است : https://ier.tums.ac.ir/استانداردهای-هوای-پاک-ایران توضیح اینکه با توجه به دستوالعمل‌های صادره از سوی سازمان حفاظت